Moj Them | HomeTxog Peb | About UsXov Xwm | NewsQub | ArchivesDuab | PictureKhw | StoreTxuas | LinksPab Peb | Support UsNyiaj Pab HMT | ReportNrhiav Peb | Contact Us

Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob cov hmov tshua!

Xov Tooj Cua Hmoob Moj Them zoo siab tos txais nej tuaj rau ntawm no - qhov chaw peb Hmoob nrhiav kev sib to taub, sib ntseeg, sib haum xeeb, thiab sib hlub kom peb Haiv Hmoob muaj kev twj lij, ywj pheej, thaj yeeb, nyab xeeb, thiab vam meej mus lawm yav tom ntej.

Hmoob Moj Them hais lus tawm xov tooj cua nyob rau teb chaws Suav, Phab Mab, Nyab Laj, Nplog, Thaib thiab Qhab Meem nyob rau ntawm tshooj 15260 KHz, hais Hnub Ib (Vas Cas los yog Monday), Hnub Peb (Vas Phuv los yog Wednesday) thiab Hnub Tsib (Vas Xuv los yog Friday) thaum 8 teev txog 8:30 sawv ntxov. Thov nej ib leeg pab qhia rau ib leeg kom thoob plaws rau peb ib tsoom Hmoob uas nyob rau cov teb chaws no.

Moj Them txhais tias koom siab. Txoj kev koom siab yog ib yam uas peb Hmoob tu ncua los lawm ntev heev. Peb Hmoob sib tawg los tau ntau pua ntau txhiab xyoo lawm. Hnub no peb Hmoob yuav tau tig los sib koom siab ib zaug rau peb Haiv Hmoob lub neej. Peb thiaj yuav tsis xav txog lig li yav dhau los. 

Hmoob Moj Them thov kev koom siab, kev sib hlub, thiab kev sib pab los ntawm txhua txhua tus Hmoob - laus hluas, poj niam txiv neej, nyob qhov twg los xij. Yuav kom peb Hmoob muaj kev thaj yeeb, ywj pheej, thiab vam meej, peb Hmoob txhua txhua tus yuav tau nrhiav kev koom siab, pib ntawm peb tus kheej xub ntiag tawm tuaj mus sib tshuam rau tom txoj kev Moj Them.

Hmoob Moj Them qhib siab lug tos txais txhua yam kev qhuab qhia, tswv yim, thiab kev pab los ntawm ib tsoom Hmoob sawv daws.

Yog muaj lus nug, nrhiav Hmoob Moj Them ntawm tus npawb xov tooj 651-338-7443 los yog tus email ntawm hmoob@mojthem.com

-Hmoob Moj Them


KEEB KWM NTAWM XOV TOOJ CUA HMOOB MOJ THEM

Xov Tooj Cua Hmoob Moj Them (los yog Hmoob Moj Them) pib hais lus tawm xov tooj cua thaum lub 5 hlis tim 3 xyoo 2006 los ntawm ib cov npoj yaig kwv luag Hmoob uas muaj siab ncaj ncees, hlub tshua txog peb Haiv Hmoob, thiab xav kom peb Haiv Hmoob peem tsheej mus ua ib haiv neeg muaj kev twj lij, thaj yeeb thiab vam meej. Thaum pib, Hmoob Moj Them hais nyob rau Hnub Peb (Wednesday) thiab Hnub Tsib (Friday) thaum 9 teev txog 9 teev txhais yav sawv ntxov, hais nyob rau ntawm tshooj 15260 kHz.

Lo lus "moj them" mas txhais tias "koom siab." Lub hom phiaj ntawm Hmoob Moj Them yog nrhiav txoj kev thooj siab koom tes, moj them nqag kab rau peb Haiv Hmoob. Hmoob Moj Them pom tias peb cov kwv tij Hmoob nyob thoob qab ntuj tseem muaj kev txom nyem loj heev thiab poob qab deb heev ntawm txoj kev kawm thiab kev vam meej. Ib yam tseem ceeb yog peb txoj kev tag kev cia siab rau lub neej Hmoob los yog rau Haiv Hmoob vim peb tsis paub txog peb li keeb kwm. Hmoob Moj Them thiaj li npaj muab kev kawm thiab kev cob qhia rau peb ib tsoom Hmoob. Thaum peb paub peb li keeb kwm lawm, peb yuav pom tias peb yog ib haiv neeg qub, khov, muaj peev xwm, thiab zoo tshaj li qhov peb ib txwm xav thiab to taub txog peb. Thaum peb paub li no lawm, peb yuav tsis txaj muag ua Hmoob. Thaum peb tsis txaj muag ua Hmoob lawm, peb yuav tso tseg txoj kev Hmoob tua Hmoob, thiab peb yuav sib haum xeeb tshaj yav dhau los lawm. Thaum peb sib haum xeeb lawm, peb Haiv Hmoob yuav muaj kev vam meej.
 
Peb hlis tom qab hais lus tawm rau ib tsoom Hmoob mloog, thaum lub 8 hli ntuj xyoo 2006, Hmoob Moj Them tau hloov mus hais lus nyob rau Hnub Ob (Tuesday) thiab Hnub Plaub (Thursday) thiab hloov mus hais rau thaum 8 teev txog 8 teev txhais yav sawv ntxov, tab sis tseem nyob rau tib tshooj ntawm 15260 kHz.

Tom qab hais lus tau ib lub xyoos thiab peb lub hlis nyob rau ntawm 15260 kHz, lub 8 hli ntuj tim 6 xyoo 2007 no, Hmoob Moj Them tau hloov mus hais lus nyob rau ntawm tshooj 12130 MHz, hais nyob rau Hnub Ib (Monday), Hnub Ob (Tuesday), thiab Hnub Plaub (Thursday), thaum 8 teev txog 8 teev txhais yav tsaus ntuj lawm.  Peb cia siab tias qhov chaw thiab lub caij nyoog tshiab no yuav nrov zoo dua qub thiab yuav yooj yim rau nej mloog dua yav dhau los lawm. Hmoob Moj Them zoo siab tias nej suav daws puav leej nyiam Hmoob Moj Them cov lus, thiab ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa lub dag lub zog thiab txhawb nqa sab nyiaj txiag. Hmoob Moj Them yuav ua zoo hais kom haum suav daws siab, thiab kom ho coj tau peb Hmoob mus rau lub neej zoo rau yav tom ntej.
 

MOJ THEM LUB HOM PHIAJ

 • Tshaj xov xwm txog Hmoob rau Hmoob; 
 • Qhia Hmoob keeb kwm rau Hmoob kom Hmoob paub tias Hmoob yog ib haiv neeg zoo, khov, muaj peev xwm, thiab muaj keeb kwm los lawm ntev; 
 • Nrhiav txoj kev ras xeev, txhim kho, thiab txoj kev ua neej rau Hmoob; 
 • Txhawb kev sib haum xeeb, sib pab thiab sib hlub rau Hmoob; thiab
 • Nrhiav txoj kev thaj yeeb, nyab xeeb, thiab ywj pheej rau Hmoob kom Hmoob txhob raug txoj kev txom nyem ib zaug ntxiv lawm.

 • Nco ntsoov nco Hmoob
 • Nco ntsoov pab Hmoob
 • Nco ntsoov hlub Hmoob 
 • Nco ntsoov zoo siab ua Hmoob
 • Nco ntsoov npaj lub neej Hmoob
 • Nco ntsoov txog HMOOB tas li . . .